ALV èn Vriendendag op zaterdag 4 april

We brengen dit jaar twee vaste verenigingsactiviteiten samen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt u weer helemaal op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. De vergadering begint om 10.00 uur in De Nieuwe Refter. Vanaf 09.30 uur staat daar koffie/thee klaar. Denkt u eraan de presentielijst te tekenen bij binnenkomst?!

AGENDA 4 APRIL 2020
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019
(notulen liggen bij ALV ter inzage)
4. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 (tijdens ALV ter beschikking)
5. Verslag kascontrole commissie
6. Verslag van de verenigingsactiviteiten in 2019
7. Afscheid van bestuursleden
8. PAUZE
9. Ontwikkelingen op Landgoed Mariënwaerdt door Frans van Verschuer
10. Rondvraag
11. Sluiting van de ledenvergadering

Na een uitgebreide lunch vervolgen we het programma vanaf circa 13.30 uur met onze Vriendendag. Die staat dit jaar in het teken van de HERALDIEK oftewel wapenkunde.
We proberen – ieder voor zich – een eigen familiewapen te ontwerpen. Mocht u er zelf al een hebben, dan horen we graag wat de achtergrond daarvan is. Brengt u dan vooral ook voorbeelden mee.

We vertrouwen weer op een grote opkomst van vele vrienden!!! De eindtijd is gepland rond 16.30 uur.
Meer informatie en aanmelding voor de ALV via het secretariaat: secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl of kijk op Jaaragenda/ALV. Aanmelding voor de lunch en Vriendendag via de Winkel Vriendendag 2020.
De agenda van de ALV vindt u ook in het laatste Vriendennieuws dat begin maart verschijnt.