6 april : ALV en officiële opening vernieuwde Groenedijk

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt u weer helemaal op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. En er is gelukkig veel “wel” want we zijn actief als bestuur, kregen mooie subsidies waarmee we de wandelpaden hebben kunnen reconstrueren en er zijn goede ideeën hoe we de vereniging attractief voor nieuwe Vrienden kunnen maken en onze toekomst kunnen verzekeren met ook families met kinderen waardoor het aantal actieve leden zal toenemen. Daarbij kunnen we niet zonder uw betrokkenheid!
Dit maal vergaderen we in De JACHTKAMER – aanvang 10.00 uur. De plannen zullen u onder het genot van een kopje koffie worden toegelicht. Uiteraard zal ook Landgoed Mariënwaerdt ons weer op de hoogte stellen van hun plannen, o.a. over het te openen hotel.
We gaan ook een kijkje nemen bij de vernieuwde Groenedijk. In het kader van Stap voor Stap stap-voor-stap is dit traject van o.a. de Molenroute geheel vernieuwd. In het bijzijn van de sponsoren vindt vandaag de officiële openening plaats.

Aansluitend aan de vergadering wordt desgewenst een heerlijke Landgoed-lunch geserveerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 9,95 per persoon gevraagd. Opgave vòòr 1 april a.s. via de website (klik op) lunch ALV of via rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding lunch ALV en uw naam/namen.

De volledige agenda van de Algemene Ledenvergadering
1 Opening
2 Mededelingen & ingekomen stukken
3 Vaststellen van de notulen van de ALV van 14 april 2018
4 Financieel jaarverslag 2018 en de begroting van 2019 door de penningmeester Adriaan van Hoorn
5 Verslag van de kascontrole commissie John Boogaard en Rineke Brands
6 Herbenoeming bestuursleden : Jacqueline Huisman en Leo Knuiman en uitnodiging aan Vrienden die zich actief willen gaan inzetten
7 Benoeming nieuwe bestuurs-, werkgroep- en kascommissie leden
8 Verslag van de vereniging activiteiten in 2018 door Joanne Bredero
9 Verslag van de enquête gehouden in 2018
10 Verslag rapportage werkgroep VvM2.0
11 Projecten waar de Vrienden van Mariënwaerdt in 2019 aan doneren en werken
11 Ontwikkelingen op het landgoed door Frans van Verschuer
12 Rondvraag
13 Sluiting.

Nog geen Vriend? Voor € 15,= per jaar bent u Vriend en kunt u ook deelnemen. Klik daarvoor op onderstaande link bij Lid worden.