14 april : Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt u weer helemaal op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging. En er is gelukkig veel “wel” want we zijn actief als bestuur, krijgen mooie subsidies waarmee we weer het landgoed kunnen ondersteunen en het aantal actieve leden neemt toe. Daarbij kunnen we niet zonder uw betrokkenheid!
In Brasserie Marie – aanvang 10.00 uur – zal alles u onder het genot van een kopje koffie worden toegelicht. Uiteraard zal ook Landgoed Mariënwaerdt ons op de hoogte stellen van hun plannen, o.a. over het te openen hotel.
Aansluitend aan de vergadering wordt desgewenst een heerlijke Landgoed-lunch geserveerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 9,50 per persoon gevraagd. Opgave vòòr 10 april a.s. via de website (klik op) lunch ALV 14-4-2018 of via rekeningnummer NL46RABO 0304 0072 18 t.n.v. Penningmeester Ver.Vrienden van Marienwaerdt, onder vermelding lunch ALV en uw naam/namen.

De volledige agenda van de Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017
(notulen liggen bij ALV ter inzage)
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 door de penningmeester Adriaan van Hoorn
5. Verslag kascontrole commissie
6. Voorstel contributie 2019
7. Verslag van de verenigingsactiviteiten in 2017 door Joanne Bredero
8. Afscheid van bestuurslid Jolanda Piereij
9. Benoeming van nieuw bestuurslid
PAUZE
10. Presentatie over het nieuwe hotel door Leo Woerdenbach, projectmanager
11. Ontwikkelingen op Landgoed Mariënwaerdt door Frans van Verschuer
12. Rondvraag
13. Sluiting van de ledenvergadering

 width=
Foto: Gansheuvel: de locatie waar het nieuwe hotel in 2019 zal worden geopend.

Nog geen Vriend? Voor € 15,= per jaar bent u Vriend en kunt u ook deelnemen. Klik daarvoor op onderstaande link bij Lid worden.